8 maart 2017

Een hoopvolle toekomst
Je kunt er niet meer omheen, 
het kan je niet zijn ontgaan,
de wereld
is in barensnood.

Veel mensen,
steeds meer mensen,
 hebben verdriet,
lijden,
aan het verleden,
of aan het heden,
hebben pijn, 
moeten vluchten,
moeten behandelingen
operaties, 
testen en kuren ondergaan.
Ze worstelen
met hun lichaam,
of hun geest,
met anderen,
met het leven,
met afscheid,
verlies 
en de dood.

Sommigen vragen zich af
of God wel bestaat,
en of het uiteindelijk allemaal
wel zin heeft,
maar hoe zou het zijn
als er geen God was?
Als alles hier op aarde 
werkelijk doelloos zou zijn?
Als afscheid voorgoed zou zijn
en de dood werkelijk dood?
Als al het lijden op aarde
nutteloos zou zijn?

Goddank,
hebben we een machtige Heer,
Hij is er altijd al geweest.
Hij heeft ons lief,
zó lief,
dat Hij Zijn eigen Zoon gaf.
Wát een Heiland,
wat een Verlosser
hebben wij.
Hij kan meevoelen
in onze pijn
en zwakheden.
Hij is mens geweest
en weet en voelt
wat wij voelen.

Laten we alles
in Zijn handen leggen.
Wat God doet,
is goed.

Het lijden van de tegenwoordige tijd 
weegt niet op tegen de heerlijkheid 
die aan ons geopenbaard zal worden.

Laten we uitzien
naar Hem 
en ons verheugen 
in Hem.
Het beste komt nog!


Met dit blogbericht doe ik mee aan de #bloghop van maart-april 2017
Als je meer wilt weten over de #bloghop voor christelijke webloggers kun je hier meer informatie vinden.


16 februari 2017

Is het een Bijbelse opdracht van de gemeente om de Joden ‘thuis te brengen’?In Het Zoeklicht van februari 2017 stond een interessante vraag van een lezer. Het antwoord wordt gegeven door Theo Niemeijer.

Is het een Bijbelse opdracht van de gemeente om de Joden ‘thuis te brengen’? 

In Genesis 12:3 zegt de Here God tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen, wie u zegenen’. Laat het duidelijk zijn dat Israël Gods uitverkoren volk is en we door God gezegend worden wanneer we dit volk zegenen. Zo mochten we tijdens de oorlog de Joden onderdak verschaffen en hen voor de moordzucht van de nazi's beschermen. We mogen het ook vandaag opnemen voor het Joodse volk wanneer ze de één na de nadere VN-resolutie aan hun broek krijgen en het antisemitisme steeds verder toeneemt.
In Matteüs 25:40 worden de volkeren geoordeeld op grond van hun houding ten opzichte van het Joodse volk. In Joël 3:2 kunnen we namelijk ook over ditzelfde oordeel lezen dat ‘de Here God met de volkeren in het gericht zal treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel, dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen.’ Dit volkeren oordeel wordt nu in Matteüs 25:31-46 beschreven. De Here zegt hier tegen de volkeren: ‘In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.’
Met ‘deze, mijn minste broeders’ wijst de Here Jezus op Zijn eigen volk, de Joden, waaruit Hij geboren is. Hij zal het in het volkeren oordeel tegen alle vijanden van Israël opnemen voor Zijn eigen volk. Dan zal het vers uit Zacharia 2:8 bevestigd worden: ‘Wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.’ Israël is Gods oogappel en wat je met Israël doet, doe je met de Here God Zelf! Er wordt in Matteüs 25 gesproken over: ‘Ik heb honger gehad en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst gehad en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek, en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen’ (vers 35-36). Nogmaals, wat je met Mijn volk gedaan hebt, heb je met Mij gedaan, zegt de Here God. Zo zal Gods belofte aan Abraham in vervulling gaan en worden zij gezegend die zich voor Gods aardse volk ingezet hebben.
Pas wel op dat het hier niet gaat om goede werken die ons in de hemel kunnen brengen, maar om de houding van de volkeren ten opzichte van Israël die hen de toegang tot het Messiaanse vrederijk verschaft.
Er staat hier letterlijk, dat we geroepen zijn om hen als vreemdelingen te huisvesten!
Daarbij dienen we wel te weten, dat het volk Israël grotendeels nog in ongeloof leeft en niets met de Here Jezus te maken wil hebben. De Joden thuis brengen is nog niet de uiteindelijke oplossing van het Joodse volk en mag ons nooit ontslaan van de Bijbelse primaire opdracht (Romeinen 1:16) om hen de reddende boodschap van de Here Jezus te brengen.
Daarnaast is het belangrijk te weten dat profetisch gezien de Bijbel ons leert dat het aardse volk Israël in de eindtijd nog een verbond met de antichrist zal sluiten (Jesaja 28:15,18; Daniël 9:27 en Johannes 5:43) en de antichrist zich in de herbouwde tempel te Jeruzalem aan de wereld zal openbaren (2 Tessalonicenzen 2:3-4). Vlak voor de wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg, zullen alle volkeren tegen Israël optrekken en zal de strijd in Jeruzalem hevig woeden. Maar bij Zijn wederkomst zal Hij Zijn eigen volk van de macht van de volkeren bevrijden en voor hen strijden zoals Hij vroeger voor Zijn volk streed (Zacharia 14:3).
Pas daarna zal Hij al de verdreven Joden naar het beloofde land terugbrengen, dan zullen pas alle Joden thuisgebracht worden, niet door ons, mensen, maar door Zijn engelen (Matteüs 24:31).

Theo Niemeijer


Klik hier voor meer informatie over een abonnement op Het Zoeklicht.


9 februari 2017

Run to Jesus

Hardlopen is een sport die wij hier in het gezin graag beoefenen. Mijn man maakt wekelijks de meeste kilometers maar dat heeft in deze periode van het jaar alles te maken met de marathon die hij (voor de derde keer) wil gaan lopen. Vele uren brengt hij rennend door in de koude wintermaanden. Soms is dat heerlijk om te doen maar af en toe is het ook zwaar en vermoeiend. Natuurlijk is het trainen voor én lopen van deze marathon een vrije keuze, dus hierover klagen zou niet passend zijn, maar soms - na een drukke werkdag - slaat de vermoeidheid soms wel toe en is het allemaal niet zo aantrekkelijk als het eerst leek. Gelukkig komt het einddoel langzamerhand in zicht, is het soms weer iets warmer en wordt het 's avonds steeds langer licht. Onderstaande tekst uit Jesaja 40:30-31 kwam 'toevallig' een aantal keren op onze weg afgelopen week en is erg bemoedigend.

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (HSV)

Vooral dat 'snel lopen' is erg toepasselijk. Het is een tekst die mijn man in gedachten houdt de komende weken. En niet alleen tijdens de trainingsweken natuurlijk. Het is een bemoediging te weten dat wie de Heer verwachten nieuwe krachten zullen ontvangen!

Zelf ben ik gisterenmiddag ook weer wezen rennen en heb er ondanks de kou van genoten. Toen ik halverwege was, kwam ik twee mannen op de fiets tegen waarvan er een in het Engels riep: 'Run to Jesus'. Ik was verbaasd en vroeg mezelf af of ik het goed verstaan had. Ik dacht al rennend na over zijn woorden. 'Rennen naar Jezus... daar gaat het uiteindelijk om', ging er door mijn hoofd. Hij staat met uitgestrekte armen te wachten op iedereen die naar Hem toekomt. Wat zou het mooi zijn als iedereen naar Jezus zou 'rennen' en voor Hem zou kiezen. Hij is het uiteindelijke doel in ons leven.

26 januari 2017

Welk gebied heeft God jou gegeven om te overwinnen?In hoofdstuk 13 van het Bijbelboek Jozua was een groot gedeelte van het land nog niet ingenomen. Maar God wilde doorgaan en ook dit land meetellen bij de verdeling onder de stammen. Hij wilde ook dat dit land uiteindelijk door de Israëlieten zou worden ingenomen. God kent de toekomst en als Hij ons leidt, weet Hij al welke overwinningen nog zullen komen. Maar zoals de Israëlieten nog moesten doorgaan met hun strijd, moeten wij de beproevingen onder ogen blijven zien en doorgaan met het gevecht om ons eigen 'overwonnen' land.
Dat overwonnen land zou een zendingsgebied in het buitenland kunnen zijn, maar ook nieuwe talen om de Bijbel in te vertalen, belangengroepen of instellingen die gered moeten worden, maatschappelijke problemen of ethische onderwerpen, waar nog niets tegen of mee gedaan wordt; maar je zou het ook dichter bij jezelf kunnen vinden. Het zou namelijk ook zonde in ons leven kunnen zijn, die we nog niet beleden hebben of talenten en middelen die we nog niet ontwikkeld hebben.

Welk gebied heeft God jou gegeven om (samen met Hem) te overwinnen?


19 januari 2017

Genieten van het herlezen van oude boeken

Om eerlijk te zijn koop ik niet vaak nieuwe spullen voor mezelf. Mijn enige 'grote' valkuil is het kopen van boeken. Nu is het de afgelopen jaren gelukkig wel zo dat ik redelijk wat recensie-exemplaren heb ontvangen dus het is tot een minimum beperkt gebleven maar... mijn liefde voor (nieuwe) boeken blijft sterk.
Toch heb ik mij dit nieuwe jaar voorgenomen onze eigen boekenkast weer eens in te duiken. Er staan zo veel mooie boeken op de planken dat het eigenlijk heel jammer is om die daar te laten stof vangen.

Begin januari ben ik begonnen met het herlezen van onderstaande mooie boekenserie. Het is de door Tim LaHaye en Jerry Jenkins geschreven serie 'De Laatste Bazuin'. Elke maand wil ik één boek lezen en mij verdiepen in de bijbelgedeelten die in de boeken genoemd worden. Het lijkt mij goed om de Bijbel ernaast te blijven leggen en de genoemde gedeelten op te zoeken. Ook het boek 'Het einde der tijden' legt trouwens heel duidelijk uit hoe 'de schets der gebeurtenissen' eruit ziet. Ik heb er al meerder keren over geblogd. De boeken van Jeep van der Schoot over het bijbelboek Openbaring geven ook veel duidelijkheid. Je kunt er hier en hier over lezen.
Wat ik erg leuk vind, is dat mijn zus deze serie op dit moment ook aan het herlezen is. Op deze manier kunnen we er ook nog eens samen over doorpraten.
De Laatste Bazuin
Daarnaast wil ik graag de boeken herlezen die hieronder staan afgebeeld. Het zijn boeken die met name gaan over time- en levensmanagement, prioriteiten stellen, druk zijn en keuzes maken. Deze onderwerpen zijn heel actueel en blijven mij bezighouden en ik denk dat (hoewel ik een heel eind op de goede weg ben) dit toch iets is waar ik mijn leven lang mee bezig zal zijn. Er is zo veel (te doen) en er wordt zo veel van ons gevraagd dat het goed is om al biddend hiermee bezig te zijn en uiteindelijk alleen te doen wat God van mij vraagt. Niet meer en niet minder.
Over een aantal van de boeken heb ik al eens een recensie geschreven. Je kunt deze teruglezen onder 'boekrecensies'.


Ongetwijfeld zal ik nog meer boeken lezen het komende jaar, recensie-exemplaren zitten soms zomaar in de brievenbus. Houd mijn weblogs in de gaten.
Op mijn website www.wendyborn.nl kun je een compleet overzicht vinden van al mijn blogs.11 januari 2017

De vijand is al verslagenWanneer Jozua met het volk Israel op het punt staat Jericho in te nemen, zegt God iets bijzonders tegen hem. Hij zegt in hoofdstuk 6:2  'Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven.' Jozua had Jericho al in handen! De vijand wás al verslagen. Wat moet Jozua veel vertrouwen hebben gehad toen hij de strijd inging.
Wij vechten ook tegen een vijand die al verslagen is. Onze vijand (satan) is door de Here Jezus Christus overwonnen (Rom. 8:37-39). Hoewel we elke dag nog moeten vechten en de zonde overal in de wereld nog heerst, hebben wij de zekerheid dat de oorlog al overwonnen is. We hoeven ons niet te laten verlammen door angst of door de kracht van een vijand die al verslagen is; we kunnen hem overwinnen door de kracht die God ons geeft door Zijn Heilige Geest.


5 januari 2017

Luisteren naar Gods WoordAan het begin van dit nieuwe jaar ben ik begonnen met het lezen van het Bijbelboek Jozua. In het derde hoofdstuk las ik vandaag iets opmerkelijks. Vlak voordat het volk het beloofde land ingaat, overnacht het eerst. Het volk neemt eerst de tijd om uit te rusten, zich te heiligen en te reinigen.
Ook verzamelt Jozua het volk om naar Gods Woorden te luisteren. Het volk was erg opgewonden en
ongetwijfeld wilde het haast maken, maar Jozua zorgde ervoor dat de mensen stopten en luisterden.

Wij leven in een snelle tijd waarin veel op ons afkomt. Ook heeft bijna iedereen haast om bij te blijven. Het is niet moeilijk om erg in beslag genomen te worden door de taken die we denken te hebben. Toch is het belangrijk om - voordat we deze taken uitoefenen - stil te zijn en te luisteren naar Gods Woord. Laten we de tijd nemen om ons te richten op wat God van ons verwacht. Ook voor ons is het belangrijk om God met een rein hart te benaderen. Reiniging en toewijding zijn voorwaarden om door Hem gebruikt te kunnen worden.

27 december 2016

Wil jij in het nieuwe jaar het voorbeeld van Maria volgen?

In het Opwekking Magazine van afgelopen week is een artikel verschenen dat ik mocht schrijven over 'Tijd voor God' n.a.v. mijn boek 'Aan Zijn voeten'.

Graag wil ik het artikel delen in de hoop dat het ook voor jou een bemoediging mag zijn voor het nieuwe jaar.'Maar Maria bewaarde al deze woorden 
en overlegde die in haar hart.'
Lukas 2:19

Deze tekst uit het Lukas-evangelie toont een prachtig voorbeeld van een jonge vrouw die nadenkt over Gods woorden. Maria beleefde bijzondere momenten met haar hemelse Vader en nam de tijd om erover na te denken. Ook in vers 51b van dat hoofdstuk komen we deze woorden tegen. We staan voor een nieuw jaar, en daarbij horen goede voornemens. Misschien is dit artikel voor u een reden om het voorbeeld van Maria te volgen.

Overwegen… rust… alleen zijn met God… echt stil zijn vóór en mét Hem. In het ‘normale’ leven is het soms al een strijd, maar in zo’n overvolle decembermaand komen we er vaak helemaal niet aan toe. De dagen vliegen voorbij. Bidden en Bijbellezen schieten er vaak bij in, om het maar niet te hebben over het ‘overwegen’ van Gods Woord. Waarschijnlijk heb jij je ook weleens enthousiast voorgenomen om er regelmatig - liefst elke dag - voor te gaan zitten. Je wilde tijd doorbrengen met de Heer, lezen uit zijn Woord en luisteren naar zijn stem. Maar na enige tijd kom je erachter dat er van die goede gewoonte weinig is overgebleven... Vreemd toch eigenlijk dat veel christenen moeite hebben met Bijbellezen en bidden? En al helemaal met stille tijd.
Laten we maar eerlijk zijn. De meeste christenen merken dat dit niet vanzelf gaat. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor het soms best moeilijk is om echt de stilte te zoeken, in de Bijbel te lezen en te bidden. Maar toch zou dat geen reden moeten zijn om het erbij te laten zitten. Je zou bij jezelf kunnen onderzoeken wat er aan de hand is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.
Maar… wat is stille tijd eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat maakt stille tijd waardevol? Graag zou ik over deze drie punten kort iets willen zeggen.

13 december 2016

Je leeft maar één keer!


Het decembernummer van Het Zoeklicht is een evangelisatienummer. Het artikel van hoofdredacteur Martin Penning wil ik graag met jullie delen.


Heb je wel eens gehoord van de term 'YOLO'? YOLO staat voor 'You Only Live Once'. De Canadese rapper Drake heeft deze term geïntroduceerd in zijn lied 'The Motto'. Sinds dit nummer is uitgekomen, is er een ware trend rondom deze term ontstaat. Op petjes, T-shirts en zelfs op tatoeages prijkt het woord 'YOLO'. 

Het is niet alleen een leuke term, maar het is een levensstijl. In je leven moet je zoveel mogelijk doen, zo gek mogelijk doen en buiten je eigen grenzen stappen. Het is jezelf zo veel mogelijk vermaken want je weet niet wanneer je laatste dag is. Je leeft immers maar één keer!

Pluk de dag
De term YOLO is een moderne versie van het Latijnse spreekwoord 'Carpe diem', wat betekent 'pluk de dag'. Het is een aansporing om de dag van heden te gebruiken en om niet tot morgen uit te stellen. In deze gedachte past ook een bucketlist, een lijst met dingen die je nog wilt doen, voordat je sterft.
Tegenwoordig proberen we ons op alle mogelijk manier te vermaken. Daarbij moet alles gezellig, leuk en uitdagend zijn. Het hele leven bestaat uit dingen die we vermakelijk vinden. We laten ons vermaken door veel en mooie vakanties, door grote en kleine sportevenementen, door hobby's door luxe door het uitgeven van geld.

28 november 2016

Ruth - een vrouw vol vertrouwen

'Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God'.   
Ruth 1:16

Het afgelopen jaar heb ik mij opnieuw verdiept in een Bijbelse vrouw. Deze keer heb ik het leven van Ruth bestudeerd. Aan de hand het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' heb ik dit Bijbelboek door middel van de 'Biografie-methode' uitgediept. Bijna twaalf maanden lang heb ik elke week een aantal vragen beantwoord over Ruth en de antwoorden uitgewerkt. Het is erg goed bevallen om dit elke week voor een korte periode te doen. Ten eerste kost het zo niet heel veel tijd in één keer en ten tweede neemt de persoon die je bestudeert een steeds grotere plaats in in je gedachten. Eigenlijk is Ruth het hele jaar een beetje mijn 'reisgenote' geweest. Veel dingen die ik heb gelezen in boeken, op blogs of in de Bijbel deden mij denken aan haar leven. Ook gezien de hele vluchtelingenproblematiek, blijft het Bijbelboek ontzettend actueel. Ruth is een bijzondere vrouw geworden voor mij en ik wil graag een aantal opvallende dingen uit haar leven delen. Als je haar levensgeschiedenis nog niet kent, kun je deze nalezen in Ruth 1-4. (Het hele verhaal beslaat slechts vijfentachtig verzen).

Ruths verhaal begon aan het einde van het tijdperk van de Richteren in het Oude Testament. Het was ongeveer een eeuw voor de tijd van David, in een tijd die vaak werd gekenmerkt door verwarring en ontrouw aan de wetten van God. Er heerste in die tijd ook een zware hongersnood in Israël. Dit was de reden dat Naomi en haar man Elimelech naar Moab gingen. Hun zonen trouwden met de Moabitische meisjes Ruth en Orpa.

Nadat Ruth veel verdriet heeft meegemaakt omdat haar man, zwager en schoonvader zijn overleden in Moab, vestigde Ruth zich samen met haar schoonmoeder Naomi in een vreemd land. Hoewel het voor Naomi een vertrouwd land was, was het voor Ruth helemaal nieuw. Alles was nieuw in Israël! Wat een moed moet zij gehad hebben om deze stap te zetten. Haar leven stond totaal op z'n kop terwijl ze waarschijnlijk nog vol verdriet heeft gezeten en geen enkel idee had wat haar allemaal te wachten stond. Maar in plaats van afhankelijk te zijn van Naomi of af te wachten tot het geluk zich aandiende, nam zij zelf het initiatief. Ze was vastberaden en had waarschijnlijk het gevoel dat ze niets te verliezen had. De liefde voor haar schoonmoeder was oprecht en Ruth vertrouwde haar maar bovenal vertrouwde ze op God. Ze gingen werken en was niet bang om toe te geven dat zij arm was of om hard te werken om in haar behoeften te voorzien. Het mooie van alles is dat God voor Ruth - en haar schoonmoeder - zorgde toen zij naar de velden ging.

1 november 2016

Doeltreffend de Bijbel bestuderen


Naast mijn stille tijd en het lezen van de Bijbel in z'n geheel, blijf ik (praktische) Bijbelstudie interessant vinden om te doen. Het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' van Rick Warren staat boordevol tips en aanwijzingen om de Bijbel om een doeltreffende, zinvolle manier te bestuderen en heeft mij de afgelopen jaren al veel geholpen.
In 2014 heb ik op dit weblog elke maand één Bijbelstudiemethode beschreven en ik zou dit graag nog eens bij jullie onder de aandacht brengen. Misschien ben jij - net als ik - op dit moment ook (weer) aan het zoeken welke methode je in het nieuwe jaar kunt gaan gebruiken. 

Over Bijbelstudie las ik enkele belangrijke waarheden die ik graag wil onthouden tijdens het bestuderen van de Bijbel:
 • Het ultieme doel van Bijbelstudie is het toepassen en niet het interpreteren. (Bijbelstudie is geen doel op zich, het is een middel).
 • Het bestuderen van het Woord van God moet leiden tot het toepassen ervan in ons leven, met als resultaat dat de Schrift ons verandert zodat wij ons voegen naar de wil van God.
 • Je kunt een wandelende Bijbelencyclopedie zijn, met een hoofd vol Bijbelkennis, maar het is van geen enkele waarde als je die kennis niet toepast in je dagelijkse leven.
 • Het bestuderen van het Woord van God kan gevaarlijk zijn als je het vooral bestudeert zonder het in praktijk te brengen. (Kennis maakt verwaand). Als je het Woord van God op de juiste manier toepast in je leven, sluit je het gevaar verwaand te worden uit.
 • Het toepassen van de Bijbel lijkt eenvoudig maar is eigenlijk het moeilijkste onderdeel van Bijbelstudie. Het vereist veel denkwerk, de duivel probeert het uit alle macht te voorkomen en als mens hebben we een natuurlijke weerstand tegen veranderen.

Binnenkort kunnen jullie op mijn blog lezen over het leven van Ruth. Deze Bijbelse persoon heb ik het afgelopen jaar bestudeerd aan de hand van de 'Biografie-methode' . Ik heb veel van haar leven geleerd en maak jullie graag deelgenoot.


10 oktober 2016

We zijn geroepen om zout en licht te zijn‘Zoals u ook Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden’, zegt Jezus in Johannes 17:8 in het hogepriesterlijk gebed.

Jezus vroeg niet aan God om de gelovigen uit de wereld weg te nemen, maar juist om ze in de wereld te gebruiken. Omdat Jezus ons de wereld instuurt, moeten we niet proberen uit de wereld te ontsnappen of alle contacten met niet-christenen te vermijden. We zijn geroepen om zout en licht te zijn (Mat. 5:13-16) en moeten het werk doen waarvoor God ons heeft uitgestuurd.

3 oktober 2016

De Openbaring van Jezus Christus - Jeep van der Schoot

Enige tijd geleden was er in het magazine van Het Zoeklicht elke twee weken een leerzaam gedeelte van Jeep van der Schoot te lezen over het Bijbelboek Openbaring. Hoewel ik deze tijdschriften na een jaar meestal naar de kringloopwinkel breng, heb ik deze keer even getwijfeld. De artikelen over Openbaring vond ik zó leerzaam dat ik het jammer vond deze zomaar weg te doen. Ik was dan ook blij toen iemand van Het Zoeklicht mij vertelde dat deze artikelen gebundeld zouden worden in een nieuw boek. Onlangs ontving ik een exemplaar van 'De Openbaring van Jezus Christus' en ben er zeer blij mee. Ik sluit mij dan ook volledig aan bij de woorden van de directeur van Het Zoeklicht, Frits Boekhoff:
"Met zeer veel genoegen heb ik de serie over het Bijbelboek Openbaring van Jeep van der Schoot in Het Zoeklicht gelezen. Een begrijpelijke en overzichtelijke studie over het laatste Bijbelboek die prachtig en verhelderend geïllustreerd werd door Jos Vanspauwen. Deze serie is nu in boekvorm verschenen. En het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen!"

Openbaring is een profetisch Bijbelboek. In plaats van het feit dat Openbaring enige nieuwsgierigheid bij christenen zou moeten oproepen, bleef dit ruim 1600 jaar voor veel gelovigen gesloten. Jammer genoeg werd het zelfs door theologen aan de kant geschoven omdat dit Bijbelboek niet erg hoog geacht werd. Waarschijnlijk komt dit omdat de leer van de kerk over Israël anders is dan in Openbaring wordt onthuld. Ook zou het laatste Bijbelboek voor leken te moeilijk zijn.
Gelukkig kwam er vanaf de 19e eeuw door verschillende broeders - waaronder Johannes de Heer - een goed en helder Bijbels zicht op Gods plan met de Gemeente, Israël en de volken. 

In het voorwoord schrijft van der Schoot: 'Het profetische Woord uit Openbaring is voor ons als een lamp in de duisternis (2 Petrus 1:19). Het helpt de gelovigen om de juiste weg te blijven gaan. Vooral nu in deze tijd is dat nodig, omdat de Gemeente wereldwijd wordt overspoeld met allerlei verschillende wind van leer. Helaas is er bij velen geen inzicht en onderscheid in de volgende drie bedelingen: die van de wet, de genade en het Koninkrijk. Daardoor is er geen geordend zicht op de toekomstige dingen.'
Het is het verlangen van de schrijver dat dit studieboek ons op weg mag helpen bij het bestuderen van het profetische Woord en ons ertoe zal aanzetten om onze Heiland oprecht te verwachten!

Elk hoofdstuk uit het Bijbelboek Openbaring wordt uitvoerig uitgelegd en is voorzien van prachtige, passende afbeeldingen. Achterin in het boek staan nog enkele toelichtingen: Leven uit verwachting, de bedelingenleer, geen Grote Verdrukking voor de Gemeente en Openbaring 3:10. Zeer de moeite waard om te lezen! 
Ook met dit nieuwe boek is van der Schoot er ruimschoots in geslaagd om een leesbare en begrijpelijk uitleg te geven over het helaas voor velen nog gesloten boek Openbaring. Ik wil iedereen die meer wil weten over dit profetische Bijbelboek van harte aanraden - met de Bijbel op schoot - dit leerzame boek over Openbaring te lezen en te bestuderen.


Van Jeep van der Schoot verscheen eerder ook het boek 'De Koning komt' en in samenwerking met Dick Stichter verscheen 'Daniel, Gods weg met Israël en de volken'. 

Auteur: Jeep van der Schoot
Uitgever: Het Zoeklicht
Cover: Hardcover
Aantal pagina's: 112
ISBN: 9789064512261
Prijs: € 19,95

26 september 2016

Aan Zijn voeten - praktische tips voor een waardevolle stille tijd

Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen (Lukas 10:42).

Wanneer je het gedeelte uit Lukas leest dat hierboven staat, blijkt dat Maria er bewust voor koos om kostbare tijd door te brengen met de Here Jezus. Zij liet ‘de boel de boel’ en richtte zich volledig op Hem. Zij koos dat ‘ene ding dat nodig was’: tijd nemen voor de Here Jezus en aan Zijn voeten naar Hem luisteren. Maria wist dat niets zo belangrijk was als tijd die wordt doorgebracht in Zijn aanwezigheid. 

Mijn nieuwste boek 'Aan Zijn voeten' heeft als subtitel meegekregen 'praktische tips voor een waardevolle stille tijd'. Dit is ook in het heel kort waar mijn boek over gaat. Misschien ben jij ook wel iemand die worstelt met tijd doorbrengen met de Heer. Enthousiast nam je je het misschien voor om er elke dag - of in ieder geval regelmatig - voor te gaan zitten. Je wilde lezen uit Gods Woord en luisteren naar Zijn stem. Maar een paar maanden later moest je vaststellen dat er van dat goede voornemen weinig is terechtgekomen. Vreemd eigenlijk…
Hoe komt het toch dat veel christenen moeite hebben met regelmatig Bijbellezen en bidden? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Maar... mijn advies is: laat het er niet bij zitten! Onderzoek wat de reden kan zijn en ga ermee aan de slag! 

Aan Zijn voeten is een praktisch en handzaam boekje dat behulpzaam wil zijn bij de volgende thema’s:
 • Wat is stille tijd?
 • Waarom is stille tijd belangrijk?
 • Wat kan je stille tijd waardevol maken?
 • Mogelijke problemen in je stille tijd.
 • Hulpmiddelen bij stille tijd.
Ik hoop van harte dat je na het lezen van dit praktische en handzame boekje over stille tijd, inspiratie zult hebben opgedaan om - opnieuw of voor het eerst - ermee aan de slag te gaan en er een gewoonte van te maken die je je leven lang voor geen goud meer zult willen missen.
De Here Jezus zegt dat tijd die besteed wordt om te zitten aan Zijn voeten ‘het goede deel’ is en eeuwigheidswaarde heeft. Dat is een bemoedigende en rijke belofte.

Als je het boekje wilt kopen, kan dat eenvoudig door het te bestellen via onderstaande links op Bol.com. Het e-book is direct beschikbaar. Het leveren van de paperback (papieren versie) duurt enkele dagen omdat elk boek afzonderlijk gedrukt moet worden.

Titel: Aan Zijn voeten
Auteur: Wendy Born - van den Brink
Uitgeverij: Brave New Books
ISBN: 9789402154177 paperback
ISBN 9789402154160 e-book
Prijs: € 11,50 paperback 
          € 4,95 e-book


19 september 2016

Het Woord in je hart - Tanneke Dorgelo

De Bijbel staat vol met prachtige teksten die je bemoedigen, troosten, bevestigen en die richting geven aan je leven. 'Het Woord in je hart' van Tanneke Dorgelo, helpt je om deze teksten in je hart op te slaan.
Het boek bevat 52 Bijbelteksten om uit je hoofd te leren en te memoriseren, zodat je op ieder moment kunt putten uit een schat aan inspirerende teksten. Een aantal van de Bijbelteksten zijn aangedragen door christenvrouwen die door hun beroep bekend zijn geworden. Ze vertellen over hun favoriete Bijbeltekst.

Dit boek is zeer geschikt om te gebruiken in je stille tijd met God. Je kunt een thema kiezen dat je aanspreekt en je in de bijbehorende Bijbelteksten verdiepen en deze overdenken. Het is overigens wel goed om de teksten in hun context te lezen en het hele Bijbelgedeelte te lezen. De memorisatietips die helder omschreven staan in het boek, kun je goed gebruiken bij het leren van de teksten.

De schrijfster van het boekje legt in haar inleiding uit dat ze een aantal jaren geleden begonnen is met het uit het hoofd leren van Bijbelteksten. Ze verlangde naar meer kennis van de Schrift en wilde graag een voorraad teksten in haar hart opslaan, zodat ze daaruit zou kunnen putten wanneer het maar nodig was. 'Memoriseren van Bijbelteksten brengt je veel', zegt Tanneke Dorgelo in een interview met CIP. Je kunt hier het hele interview teruglezen.
 • Het versterkt je geloof. 
 • Het verandert je. 
 • Het wapent je tegen verleiding. 
 • Het geeft je wijsheid. 
 • Het draagt bij aan jouw omgang met God. 
 • Het helpt je jouw geloof uit te dragen. 
 • Het bemoedigt jou en anderen. 
Het boekje bevat 16 thema's met elk drie verzen om te memoriseren. De thema's zijn o.a.: Geliefd, Schoonheid, Rust en Stilte, Vertrouwen op God, Vergeving en Gebed. 

De vormgeving van het boekje is mooi. Ook de ringband is erg praktisch zodat je het boekje ergens open kunt neerleggen op een plek waar je vaak komt. Het boekje is 11x15 cm en bevat 136 pagina's.'Het Woord in je hart' is verschenen in twee versies. Een met teksten uit de Herziene Bijbelvertaling en een met teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als je het leuk vindt om enkele pagina's van het boekje in te zien, kijk dan even op deze pagina.

Ik wil deze uitgave van harte aanbevelen aan iedereen die het verlangen heeft om verzen uit de Bijbel op te slaan in zijn of haar hart. Ze vertellen je over God, over zijn reddingsplan en Zijn wil voor jouw leven!

Ik heb het boekje al cadeau gedaan aan onze oudste dochter voor haar verjaardag. Wie zou jij er blij mee willen maken?

12 september 2016

Like ME - #Jezus volgen in een selfie-cultuur

Socialbesitas rukt op. De symptomen: niet meer zonder je smartphone of internet kunnen en vooral niet meer zonder Facebook, Twitter en WhatsApp.
Liken, delen, retweeten, taggen en posten is een vast onderdeel in ons leven geworden. Kinderen groeien op in een selfie-cultuur. 17 procent van de jongeren zegt zelfs verslaafd te zijn aan social media en deze verslaving heeft op den duur op sociaal en maatschappelijk gebied rampzalige gevolgen. Bovendien willen veel mensen dat alles snel gaat. Snel geld verdienen, snel even shoppen, snel koken. Multitasken...

Wil je - ondanks het appèl van de vele beeldschermen om je heen - je ogen gericht houden op Jezus? Dan is het boek 'Like ME' van Nicolas van Amerom een geweldig boek om te lezen. Ook als je zelf niet misschien actief bent op social media, is deze uitgave zeer de moeite waard omdat bijna iedereen er mee te maken heeft.

Openhartig én met de nodige humor beschrijft Amerom (herkenbare) ervaringen die hij zelf de afgelopen jaren heeft opgedaan met social media. Hij reikt praktische en Bijbelse handvaten aan in het omgaan met wisselende emoties en stemmingen in een digitaal tijdperk. Het boek is zowel geschikt voor jongeren als ouderen. Het bevat zeven hoofdstukken, elk met een pakkende titel: Ontwikkel oprechte interesse voor mensen, maak plaats voor authenticiteit, reageer in een tegenovergestelde geest, ontdek het geheim van tevredenheid, kies voor integriteit, geef de selfiecontrole op en eer de (cyber)sabbat. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een gebed dat je zelf zou kunnen bidden.

Graag deel ik enkele kernachtige uitspraken uit het boek die mij troffen.

'Zonder ons digitale tijdperk te willen verketteren, wil ik pleiten voor het bestrijden van oppervlakkigheid in onze relaties. Als we niet oppassen krijgen we steeds minder echt contacten. Sociale media zouden gebruikt moeten worden om in echte betekenisvolle relatie te voorzien, niet om ze te vervangen.'

'Let goed op wat je zegt. Denk goed na voordat je wat post of een chatberichtje verstuurt. Als je reageert op een foto of tweet, probeer dan zo bemoedigend mogelijk te zijn in je reactie. Het is niet zo moeilijk om mensen af te breken. Bouw mensen op!'

'Delen is mooi en ook heel waardevol, maar wat is de meerwaarde van elke dag vakantiefoto's laten zien? Of alle uitslagen van do-het-zelf-testjes. Vraag jezelf af wat je eigenlijk wilt met het bericht dat je post. Het is goed om na te denken over je grenzen in het Facebookverkeer.'

'Eigenlijk wil iedereen geliket worden, maar we zoeken het vaak in de verkeerde hoek. Internet geeft alleen maar nieuwe en onbeperkte gelegenheden om zelfbevestiging te zoeken. Ten diepste zou je geliket moeten willen worden door Jezus. We zijn als mensen namelijk gemaakt om in verbinding met God te leven. Het probleem is echter dat men in een virtuele wereld leeft die onecht is en mensen sociaal gezien arm maakt.'

'We kunnen ons heel druk maken over wat mensen van ons denken, maar ik denk dat we ons veel meer druk moeten maken over wat God van ons denkt. Nog nooit heeft bezorgdheid iets van waarde kunnen toevoegen aan iemands leven.' 

Ik zou nog veel meer willen citeren uit het boek, maar misschien is het goed om het gewoon zelf te gaan lezen. De kern van het boek is mooi verwoord in dit stukje op blz. 179: '

'Het gaat Jezus niet om het vermeerderen van je kennis, maar om het veranderen van je hart, je houding, je levensoriëntatie! De kennis blaast op, de liefde sticht. Wil je rust? Leer van Jezus' karakter ... Dat betekent jezelf niet het belangrijkste vinden. Het gaat er om dat je selfie-leven verandert in een christocentrisch leven. Je zet je zelf niet langer in het middelpunt van het universum, maar Christus.'

Wanneer je het boek in groepsverband zou willen gebruiken, kun je met deze vragen aan de slag gaan om de inhoud van het boek te verwerken en toe te passen in je eigen leven.

Titel: Like ME
Auteur: Nicolas van Amerom
Uitgeverij: Scholten
ISBN: 978-90-79859-33-7
Prijs: € 14,95

Een klein minpuntje van 'Like ME' is dat er een flink aantal taal- en spelfouten in het boek zitten. Mijn advies aan de uitgever zou zijn om het boek nog een aandachtig en kritisch door te lopen. Misschien kan dit in een volgende druk aangepast worden.


5 september 2016

Houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen

Afgelopen week heeft onze oudste dochter haar gevoelens onder woorden gebracht. Zij heeft onderstaand verhaal in eerste instantie geschreven op haar Facebookpagina Anne Illustrations maar met haar toestemming heb ik het overgenomen op mijn weblog.

"Even wat anders deze keer; een wat persoonlijker verhaaltje. Wel met een (typografische) illustratie erbij, natuurlijk. Misschien stoot ik hier mijn niet-christelijke volgers mee voor het hoofd, maar het is even niet anders.

Af en toe kom je op een plek terecht waarvan je weet dat je er móet zijn, en je wílt er ook best zijn, maar je weet dat je er niet thuishoort. Kennen jullie dat? En dat gevoel kan veroorzaakt worden door verschillende factoren: de omgeving, de mensen om je heen, je eigen karakter… Maar vaak juist een botsing tussen één van die drie dingen. Hoe ga je daarmee om?
Ik zit in zo’n situatie. Daar ben ik het afgelopen jaar steeds mee geconfronteerd, zowel op mijn werk als in mijn persoonlijke leven. Ik heb een hart dat anders in de wereld staat. Ik heb een hekel aan ‘gewoon zijn’. En ja, ik hoor jullie al denken ‘wie niet?’. Iedereen is anders, iedereen is ervan overtuigd dat hij of zij uniek is. En dat is helemaal waar. Iedereen heeft z’n eigen karakter en z’n eigen persoonlijkheid, normen en waarden en een mening.
En tóch ontstaan er groepen. Kliekjes. Vooroordelen. Meningen. Soms terecht, maar vaak ook niet. ‘Die stelt zich aan.’ ‘Hij heeft ze niet helemaal op een rijtje.’ ‘Oh, zij is raar.’ ‘Hij is echt een aparte.’ En daarmee is het boek voor hen gesloten. Want blijkbaar hebben sommigen iets in zich waardoor ze 'raarder' zijn dan de doorsnee mens. En dat wordt soms veroordeeld. Ik ben gevoelig, emotioneel, bijdehand (soms op het vervelende af), ik kan helaas arrogant overkomen terwijl ik het totaal niet zo bedoel, maar ik ben ook van de overdreven gezichtsuitdrukkingen, grappige sieraden, rare opmerkingen, rode lipstick, frappante bezigheden en wereldvreemdheid door mijn geloof – terwijl ik aan de andere kant juist middenin deze wereld sta.
Maar goed, soms word je ook gelabeld als ‘naïef’. Alsof ik niet op de hoogte zou zijn van hoe deze wereld functioneert. En ik wéét dat ik daar niet alleen in sta. Er zijn zat mensen die mij kennen en me begrijpen en er ook gedeeltelijk hetzelfde in staan. Daar houd ik me aan vast, die relaties.
Maar dan de wereld daaromheen...
Daar word ik soms helemaal naar van. Ik wil hier niet zijn. Ik wil niet in die eenheidsworst. Die maatschappij waarin het normaal is om elkaar te kleineren achter elkaars rug om en waar de wereld onder de grond afgebroken wordt door alle zaken waar we met elkaar niet altijd over durven te praten, maar die de mensheid vernietigen. Het schoonheidsideaal, de verwachtingen die we van elkaar hebben, terrorisme, verkeerde seksualiteit, angst. Niemand weet waar ze nou eigenlijk voor leven, maar we willen het allemaal zélf doen.
Gelukkig zijn er met mij vele anderen die wel een hoger doel hebben. En ik schaam me er niet voor. Ja, ik ben anders. Maar ik ben anders IN GOD. Laat ze maar praten. Laat ze maar denken. Ze komen er toch niet achter wie ik echt ben.
Het enige wat ik kan, is hopen en bidden dat ze zelf ook zo’n instelling mogen krijgen. Niets liever dan dat. Laten we met z’n allen leven in de wetenschap dat we voor een hoger doel gemaakt zijn. Maar tot die tijd kom ik op plekken waar ik het gevoel heb dat ik er alleen voor sta. Door de omgeving, de mensen om mij heen die van alles vinden, maar soms ook omdat ik zo sterk voel dat ik dit niet mijn laatste rustplaats is. Noem me naïef, ongeïnformeerd, prima. Je krijgt me er niet onder.
Tot die tijd wil er hier het beste van maken. Maar ik wil niet de dertiende in een dozijn zijn.
Misschien komt dit je bekend voor. Misschien totáál niet en vraag je je af waar ik het in vredesnaam over heb. Allemaal goed. Maar ik daag iedereen uit om bij zichzelf na te gaan:
- Versmelt ik soms iets teveel met deze wereld?
- Veroordeel ik mensen vaak op hoe ze zijn, omdat zij anders zijn dan ik?
Laten we met elkaar proberen om deze wereld leefbaarder te maken. Eerlijker, oprechter, positiever naar elkaar. Met het uitzicht op de eeuwigheid met God.
Dat was het. Als je tot het einde hebt gelezen, mijn complimenten - en excuses voor eventuele spel- of grammaticafouten (voor de taalkundigen onder ons). Ik heb dit snel geschreven. Ik wens iedereen nog een fijne dag!"

- Anne

11 juli 2016

Tijden van tegenslag zijn tijden van groei

Vanmiddag tijdens de diploma-uitreiking op de school van onze oudste zoon, vertelde een leraar een aantal leerzame en inspirerende voorbeelden over het groeien bij tegenslag.
Ik vind ze zo inspirerend dat ik ze graag wil doorgeven. Ieder mens krijgt tenslotte op een bepaald moment met tegenslag en stress te maken in zijn of haar leven en kan leren van de onderstaande dieren.

Giraffe
Het eerste voorbeeld was van een giraffe. Als een giraffejong geboren wordt, blijft de moeder staan. Het jong valt dan ook van een hoogte van ongeveer twee meter op de grond op zijn rug. Voor zo'n jong beestje is dit best heel wat. Niet lang na de geboorte schopt de moeder het jong om het aan te moedigen te gaan staan. Wanneer het staat, schopt de moeder het opnieuw zodat het jong valt en daarna opnieuw zal proberen te gaan staan. Het lijkt wreed van deze giraffemoeder maar alleen door haar jong te schoppen, maakt ze het uiteindelijk sterk en weerbaar en zal het niet vergeten hoe het moet opstaan.

Ezel
Een ander voorbeeld dat genoemd werd, was die van de ezel die in de put viel. Ik heb deze al eens met jullie gedeeld maar het voorbeeld blijft mooi. De link naar de praktijk werd er (helaas) niet bij vermeld vanmiddag maar is juist voor christenen zo'n bemoediging. Je kunt dit verhaaltje hier teruglezen.

Kreeft
Tot slot bekeken we onderstaand filmpje. Heb jij enig idee hoe kreeften groeien? Rabbi Twerski legt het uit.

            

Het is soms moeilijk om te ervaren en te accepteren maar tijden van tegenslag kunnen - juist ook in ons geestelijk leven - tijden zijn van groei!


4 juli 2016

'Als het maar kant-en-klaar is...'

'We zien helaas niet voldoende markt voor een dergelijk boek over stille tijd. Tegenwoordig zie je dat de meer beschouwende titels minder goed lopen, en dat er juist meer belangstelling is voor dagboekjes: stille tijd in de praktijk, om het zo maar eens te zeggen.'

Deze woorden hebben jullie misschien gelezen op mijn weblog 'Een passie voor schrijven'. Het was een gedeelte uit een e-mail van een uitgever als reactie op mijn ingezonden manuscript over stille tijd. Ik heb beloofd hier nog wat over te schrijven, want toen ik deze toelichting las, bekroop mij een vreemd gevoel. Het moderne kant-en-klaargevoel noem ik het maar even. Ik zal uitleggen wat ik hiermee bedoel.

Kant-en-klaar
In onze maatschappij zie je dat volop om je heen. Kant-en-klare maaltijden, bouwpakketten, reizen, gordijnen of zelfs beton. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is tegenwoordig 'helemaal klaar voor gebruik', 'direct toepasbaar, verwerkbaar of eetbaar' aldus Onze Taal. Gemak dient de mens en wat is het fijn dat je voor veel producten zo weinig moeite hoeft te doen. Toegegeven, voor veel dingen is het inderdaad handig dat het makkelijk is in gebruik. Aan de andere kant vind ik het een trieste ontwikkeling dat je dit ook terugziet in het christenleven. Veel christenen hebben geen tijd meer om de Bijbel te lezen, te bidden of stille tijd te houden. En dan heb ik het nog niet eens over bijbelstudie want dat kost vaak nóg meer tijd. Alles moet tegenwoordig snel, snel, snel met een - liefst direct - zichtbaar resultaat.

Lees niet alleen een dagboekje
Van veel mede-christenen weet ik dat ze tijdens hun stille tijd gebruik maken van een bemoedigend of inspirerend dagboekje. Ze zijn in talloze soorten en maten te verkrijgen. Voor elke leeftijd is er wel een dagboekje te vinden. Hoewel er met deze dagboekjes op zich niets mis is, wil ik toch wijzen op een risico van het gebruik hiervan. Los van het feit dat er vaak per dag maar één Bijbeltekst afgedrukt en daar door de betreffende auteur een kort stukje over geschreven wordt, zijn de stukjes vaak erg beknopt. Het leest natuurlijk lekker snel en je hebt misschien het gevoel dat je 'even' tijd met God hebt gehad maar er zit een groot gevaar in. Door niet te tijd te nemen om je te verdiepen in Gods Woord zul je geestelijk nauwelijks groeien.
In mijn boek over stille tijd ga ik er verder op in hoe belangrijk het is om de Bijbel te lezen, want hoe mooi en praktisch (en lekker kort!) de stukjes uit de dagboekjes ook zijn, ze kunnen nooit het lezen en bestuderen van de Bijbel vervangen.

Zoals je begrijpt, ben ik tot de conclusie gekomen dat bovenstaande toelichting van de uitgever helemaal past in de tijd waarin we leven. 'Stille tijd in de praktijk om het zo maar eens te zeggen', dat is zeker belangrijk. Dat ben ik met haar eens. Maar het hoeft niet helemaal tot in detail voorgekauwd en ingevuld te zijn. Laten we als christenen niet meegaan in dat gekke kant-en- klaargedoe van de wereld. Laten we regelmatig de tijd nemen om ons in alle rust te verdiepen in een bepaald bijbelgedeelte.
Geestelijke groei kost tijd! Ik hoop van harte dat mijn boek hierbij een hulp kan zijn.


27 juni 2016

Is God voor jou een doel of een middel tot een doel?In oktober 2013 heb ik al eens een artikel op dit weblog geschreven met de titel 'middel of doel'. Misschien hebben jullie het destijds al eens gelezen. Toen ik afgelopen week de nieuwsbrief van de familie Lohuis ontving in mijn mailbox, moest ik denken aan dit stuk van ruim drie jaar geleden. Het begin van hun e-mail viel mij direct op. 

'Een vraag die wij onszelf moeten stellen is deze: Is God voor mij een doel of is Hij voor mij een middel tot een doel? Ben ik iemand die werkelijk naar God verlangt, Hem wil kennen en Hem wil dienen in voorspoed en tegenspoed? Of ben ik ten diepste nog op mijzelf gericht, waardoor ik God eigenlijk vooral wil gebruiken voor mijzelf, mijn eigen verlangens en ambities en agenda? Nodig ik Jezus uit om bij mij in de auto te stappen, omdat het wel goed uitkomt en handig en bruikbaar is als Hij met mij meerijdt? Of zit Hij achter het stuur en rijd ik met Hem mee?'

Broeder Oscar Lohuis schreef een pakkend artikel over deze vragen voor het Zoeklicht wat ik graag onder jullie aandacht wil brengen. Je kunt het hele artikel getiteld 'Humanisme of Bijbels geloof' hier lezen.

Tegenover het humanisme en de mensgecentreerde tijdgeest 
moeten we de radicale gerichtheid op God zetten.
Alleen dan zullen we komen tot ware volheid en vreugde in het geloof.'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AddThis